Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Stypendium szkolne - zasady

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 2, pok. nr 1 w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego.

Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie lub w pok. nr 1 (osoba do kontaktu: Anna Korosteńska tel. 89 524 19 30).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.),
- Uchwała Nr XXXIV/341/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gietrzwałd.

Kto może złożyć wniosek?

- rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
- pełnoletni uczeń,
- dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Kto może otrzymać?

- Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
- Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczy - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.). 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1851 ze zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 998 ze zm.);
- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1272).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów,
d) świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1-3 lub nie jest celowe.

Stypendium szkolne w formie przewidzianej w pkt. a b, c, udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty wystawionych na wnioskodawcę oraz na podstawie dokumentów potwierdzających zobowiązanie do poniesienia kosztów.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

Dokumentowanie wydatków:

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów według katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):

- wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty inwalidzkiej lub rodzinnej,
- zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia (słuchacza), którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
- decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:

a) wyrok sądu,
b) w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów – pisemne oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów,
c) w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych – aktualne zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania,

- potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej wymagane zgodnie z art. 8 ust. 5-8 ustawy o pomocy społecznej (w przypadku zawieszenia w/w działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt),
- zaświadczenie o wielkości ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego,
- pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto,
- oświadczenie o wysokości uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku jednorazowego dochodu przekraczającego pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego rodziny, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony,
- oświadczenie o wysokości uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

Pliki do pobrania :

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj