Referat Rozwoju Gospodarczego

Kierownik Referatu

Dorota Grzeszczuk

tel. 89 524 19 18

pokój nr 7

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 89 524 19 14

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, opłat adiacenckich i ochrony środowiska

tel. 89 524 19 14

Stanowisko ds. zamówień publicznych i obsługi rad sołeckich

tel. 89 524 19 10

Geodeta Gminny

tel. 89 524 19 14

Do zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:

1/ prowadzenie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy,

2/ prowadzenie na portalu gminy podstrony internetowej dla inwestorów i przedsiębiorców,

3/ przygotowywanie i promocja ofert sprzedaży nieruchomości,

4/przygotowywanie projektów programów gospodarczych, programów zachęt dla inwestorów oraz procedur obsługi inwestorów i ich rozpowszechnianie,

5/ koordynowanie i udział w imprezach promujących gminę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości /m.in.  targi, wystawy/,

6/ przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży:

     a/ zlecanie podziałów i wycen nieruchomości,

     b/ zlecanie wykonania dokumentacji geodezyjnej,

     c/ przygotowywanie i promocja ofert sprzedaży nieruchomości,

     d/ sporządzanie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, do           

         oddania w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę i podanie go do publicznej wiadomości,

      e/ przygotowywanie ogłoszeń o przetargach i przekazywanie ich do publikacji,

      f/ sporządzanie protokołów z przeprowadzonego przetargu,

      g/ sporządzanie protokołów rokowań z osobami ustalonymi nabywcami nieruchomości,

      h/ sporządzanie umów z osobami ustalonymi dzierżawcami nieruchomości,

      i/ wyznaczanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, po    

            uzgodnieniu z notariuszem,

      j/ składanie wniosków wraz z dokumentacją o zakładanie ksiąg wieczystych,

7/ przygotowywanie opinii w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości

z ustaleniami planu miejscowego,

8/ wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,

9/ prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczania nieruchomości,

10/ prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości,

11/ prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości, komunalizacja mienia Skarbu Państwa,

12/ wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,

13/ wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

14/ prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych i uzgadnianie jej z ewidencją gruntów

prowadzoną przez Starostwo Powiatowe,

15/ wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,

16/ naliczanie wysokości zwrotu podatku akcyzowego,

17/ prowadzenie spraw związanych z umowami najmu lokali komunalnych i socjalnych, pomieszczeń gospodarczych i użytkowych,

18/ prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa /szkody spowodowane przez zwierzęta dzikie w uprawach i płodach rolnych/,

19/ prowadzenie spraw z zakresu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,

20/ wydawanie decyzji w sprawie poboru jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzedzonych przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego,

21/ wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości spowodowanego budową urządzeń  infrastruktury technicznej oraz z tytułu

podziału nieruchomości,

22/ wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów  w przypadkach określonych w ustawie o ochronie przyrody,

23/ prowadzenie spraw z zakresu kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na zasadach określonych w ustawie prawo wodne,

24/ prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych na podstawie ustawy o usługach

turystycznych, rozwijanie produktów turystycznych,

25/ opracowywanie i wdrażanie projektów z zakresu rozwoju turystyki w gminie,

26/ współpraca z podmiotami z branży turystycznej oraz z innymi instytucjami działającymi w branży turystycznej, między innymi Regionalną Organizacją Turystyczną, Departamentem Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,

27/ współpraca z sąsiednimi samorządami i powiatem olsztyńskim w celu rozwoju wspólnych produktów turystycznych i oferty,

28/ koordynowanie i udział w imprezach promujących gminę w zakresie turystyki /m.in. targi, wystawy/,

29/ przygotowywanie oferty turystycznej gminy,

30/ prowadzenie bazy danych o gminie w zakresie turystyki, w tym współpraca w tworzeniu informacji turystycznej,

31/ współpraca z instytucjami kultury, Informacją Turystyczną, indywidualnymi twórcami oraz przedsiębiorcami,

32/ przygotowywanie projektów uchwał w sprawach zagospodarowania przestrzennego, tj.: o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z określeniem granic opracowania, zmiany i uchwalenia studium i planów,

33/ przyjmowanie wniosków o sporządzenie bądź zmianę studium lub planu,

34/ ogłaszanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o przystąpieniu do sporządzania

studium, planu bądź ich zmiany,

35/ zawiadamianie organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium i planu,

36/ występowanie o uzgodnienie projektu studium i planu,

37/ ogłaszanie zgodnie z obowiązującymi przepisami  o terminie wyłożenia projektu planu do wglądu,

38/ przyjmowanie uwag do projektu studium lub planu i przestrzeganie trybu ich załatwiania,

39/ kompletowanie dokumentacji dotyczącej prac planistycznych do Wojewody celem oceny jej zgodności z przepisami prawnymi,

40/ wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

41/ wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

42/ uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z właściwymi organami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

43/ prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

44/ wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego zachowaniem procedury wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

45/ prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

46/  wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z zachowaniem procedury

określonej w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

47/ prowadzenie spraw z zakresu ustawy o rewitalizacji,

48/ przygotowywanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii rozwoju Gminy,

49/ prowadzenie spraw związanych z członkostwem gminy w stowarzyszeniach i związkach gmin,

50/ prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości i oznaczeń budynków w formie mapy oraz nazw ulic na mapie ewidencyjnej,

51/ prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulic,

52/ prowadzenie spraw związanych z okazywaniem granic nieruchomości komunalnych,

53/ geodezyjna obsługa w zakresie inwentaryzacji budynków i obiektów komunalnych /rozbiórka, budowa, rozbudowa, budynków i obiektów komunalnych/,

54/ współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi w zakresie działalności referatu,

55/ współpraca z Referatem Rozwoju Społecznego i Promocji oraz Referatem Inwestycji i Utrzymania Mienia w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych /krajowych i z budżetu UE/ na projekty w zakresie turystyki i rozwoju gospodarczego gminy.

Wzory pism

 

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information