Referat Obsługi Jednostek

Kierownik Referatu

tel. 89 524 19 03

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel. 89 524 19 03

Stanowisko ds. rozliczęń i spraw pracowniczych

tel. 89 524 19 31

 

Zakres spraw i zadań do realizacji:

 

1.Organizacja, realizacja i prowadzenie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych, dla których na podstawie odpowiedniej uchwały Rady, Urząd jest jednostką obsługującą, a w szczególności:

1/ prowadzenie w całości rachunkowości jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie przekazanych przez kierowników jednostek, opisanych dowodów księgowych w zakresie zapłaty zobowiązań,

2/ gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej,

3/ prowadzenie obsługi kasowej jednostek obsługiwanych,

4/ obsługa finansowo-księgowa wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,

5/ prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych jednostek obsługiwanych,

6/ koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych,

7/ przygotowywanie sprawozdań finansowych i budżetowych, w terminie umożliwiającym ich zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami przez kierowników jednostek obsługiwanych,

8/ przygotowywanie analiz niezbędnych do sporządzenia planów finansowych i ich zmian, w terminach umożliwiających ich sporządzenie i akceptację przez kierowników jednostek obsługiwanych,

9/ prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań,

10/ prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,

11/ prowadzenie obsługi kadrowej w zakresie ewidencji dokumentacji dotyczącej zatrudniania, zmian w okresie trwania stosunków pracy i zwalniania pracowników w obsługiwanych jednostkach,

12/ organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych w jednostkach obsługiwanych,

13/ ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

14/ przygotowywanie danych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli,

15/ przygotowywanie kierownikom jednostek obsługiwanych informacji o konieczności prowadzenia windykacji należności,

16/ przetwarzanie danych osobowych pracowników zatrudnianych przez jednostki obsługiwane w zakresie i celu niezbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tych jednostek.

2. Opracowanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki.

3. Prowadzenie kontroli celowości i zasadności wydatków ponoszonych przez jednostki organizacyjne, przedkładanie Wójtowi informacji w tym zakresie.

4. Sprawowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie powierzonych obowiązków.

5. Przedkładanie Wójtowi projektów zarządzeń i uchwał związanych z realizacją zadań referatu.

6. Pracownicy referatu mają prawo żądania od jednostek obsługiwanych informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tych jednostek,

7. Prowadzenie ewidencji poszczególnych jednostek w zakresie podatku VAT i sporządzanie informacji w tym zakresie.

2.1. Kierownik Referatu Obsługi Jednostek realizuje zadania Głównego Księgowego Urzędu i jednostek obsługiwanych w zakresie objętym planami finansowymi poszczególnych jednostek.

2. Do zadań kierownika referatu należy w szczególności:

1/ sprawne wykonywanie zadań, ustalanie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych stanowisk,

2/ wykonywanie czynności wskazanych w art. 35 ust. 1,3,4,5,6 i 7  ustawy o finansach publicznych,

3/ zapewnienie prawidłowego obiegu, ewidencji, opisywania i przechowywania dokumentów oraz opracowywanie procedur załatwiania poszczególnych spraw,

4/ nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu terminowości załatwiania spraw i terminowości przekazywania dokumentów finansowych,

5/ dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników,

6/ inicjowanie i opracowywanie projektów decyzji, wytycznych i zarządzeń Wójta oraz projektów uchwał Rady w zakresie prowadzonych spraw,

7/ wykonywanie dyspozycji pieniężnych w jednostkach, dla których wykonuje funkcję głównego księgowego,

8/ zgłaszanie Wójtowi i Skarbnikowi odstępstw od realizacji harmonogramów planów finansowych obsługiwanych jednostek,

9/ dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w tym poprawności podziału na operacje dotyczące działalności statutowej i gospodarczej w zakresie współczynników i prewskaźników VAT,

10/ przeciwdziałania przypadkom naruszania dyscypliny finansów publicznych.

 

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information