Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Azbest 2022

Przeprowadzamy wstępne rozeznanie potrzeb mieszkańców w zakresie demontażu, odbioru i utylizacji azbestu w 2022 r.

 

 

Wójt Gminy Gietrzwałd informuje, że Gmina Gietrzwałd zamierza przystąpić do realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gietrzwałd wraz z wykonaniem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gietrzwałd” przyjętym Uchwałą Nr XXIX/277/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 stycznia 2013 roku.


W związku z powyższym, właściciele nieruchomości z terenu Gminy Gietrzwałd posiadający zdemontowane pokrycia dachowe zawierające azbest lub planujący w 2022 roku demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, odbiorem i utylizacją azbestu.

W terminie od 17 lutego do 30 kwietnia 2022 roku można składać wnioski według załączonego wzoru określonego w Zarządzeniu nr 24/2022  Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 17 lutego 2022 r. poprzez:

  1. Dostarczenie do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd.
  2. Przesłanie listem na adres Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie.
  3. Przesłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – skrzynka ePUAP urzędu

Uwaga! Termin składania wniosków może ulec zmianie w wypadku wcześniejszego ogłoszenia konkursu przez WFOŚiGW i wyznaczenia terminu składnia zbiorczego wniosku gminy przed 30 kwietnia 2022 r.

Regulamin naboruwniosków wraz z kompletem załączników jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie oraz w załączniku do niniejszej informacji.

Na podstawie uzyskanych informacji, zostanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wniosek o dofinansowanie prac polegających na demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania przez Gminę Gietrzwałd dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dofinansowanie obejmuje demontaż, odbiór i unieszkodliwianie zdemontowanych płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do demontażu starego, zakupu nowego pokrycia dachowego oraz jego montażu.

 

Do momentu ogłoszenia naboru przez WFOŚiGW w Olsztynie nie ma informacji, jaki będzie dopuszczalny poziom dofinansowania odbioru ww. wyrobów w 2022 r. W latach poprzednich było to 40% dofinansowania. Wkład własny ponosi właściciel posesji składający wniosek do gminy.

 

Po ogłoszeniu przez WFOŚiGW naboru wniosków o dofinansowanie i opublikowaniu zasad konkursu może zaistnieć konieczność poproszenia mieszkańców o dostarczenie dodatkowych informacji. Zostaną też podane do wiadomości ostateczne warunki skorzystania z dofinansowania.

Osoba do kontaktu: Magdalena Augustyniak-Zglejc, tel. 895241913, email: zglejc.magda@gietrzwald.pl , Referat Rozwoju Społecznego w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie, pok. nr 16.

wniosek

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj