Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- nr 4/13, 87 i 157/6 o łącznej pow. 13,9217 ha w obrębie Naglady, KW Nr OL1O/00013190/5, OL1O/00180109/2, OL1O/00159589/4 - działki niezabudowane, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na cele rolne, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku część działek o pow. 13,7117 ha na cele rolne.

Czynsz roczny wynosi 7.485,62 zł i  płatny będzie w trzech ratach : 2.495,62 zł terminie do 10 marca 2024 r. i   po 2.495,- zł do 10 maja 2024 r. i 10 września 2024 r.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Naglady w terminie od dnia 26.10.2023 r. do dnia 15.11.2023 r..

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- nr 78/11 o pow. 7,7872 ha w obrębie Naglady, KW Nr OL1O/00190565/9 - działka niezabudowana, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na cele rolne, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku  na cele rolne.

Czynsz roczny wynosi 4.379,92 zł i  płatny będzie w trzech ratach : 1.461,92 zł terminie do 10 marca 2024 r. i   po 1.459 zł do 10 maja 2024 r. i 10 września 2024 r.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Naglady w terminie od dnia 26.10.2023 r. do dnia 15.11.2023 r..

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- nr 31/3 o pow. 0,38 ha w obrębie Biesal, KW Nr OL1O/00144971/1 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona w zwartej zabudowie wsi, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku część działki o pow.  360 m2, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Czynsz roczny wynosi 216,-zł i  płatny będzie w dwóch ratach po 108,-zł terminach do 10 marca 2024 r. i 10 września 2024 r.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Biesal w terminie od dnia 26.10.2023 r. do dnia 15.11.2023 r..

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- nr 90/2 o pow. 0,19 ha w obrębie Unieszewo, KW Nr OL1O/00015277/3 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona przy drodze powiatowej, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku, na cele rolne.

Czynsz roczny wynosi 114,-zł i  płatny będzie w terminie do 10 marca 2024 r.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Unieszewie w terminie od dnia 26.10.2023 r. do dnia 15.11.2023 r..

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami(Dz.U.z2023r.poz. 344 ze zm. )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnychGminyGietrzwałdprzeznaczonychdosprzedaży, położonych w obrębie Sząbruk, KW Nr OL1O/00062657/5, oznaczonych jako działki:

- nr  75/57 o pow.  0,1106 ha  -  cena netto wynosi 114.500 zł,

- nr  75/60 o pow.  0,1003 ha  -  cena netto wynosi   91.200 zł.

 

Działki są niezabudowane i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Położone są przy ul. Na Skarpie w sąsiedztwie osiedla przy ul. Hermana, uzbrojenie – sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazociągowa i energetyczna w zasięgu.

 

Działkibędąsprzedanewdrodzeprzetarguustnegonieograniczonego,wktórymustalonezostanąostateczneceny.Termin,miejsceiwarunkiprzetargupodanezostanądopublicznejwiadomościodrębnymogłoszeniem.

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanejwwykazieprzysługujeosobie,któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom. WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwo wnabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel. /089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  Gminy wGietrzwałdzieiwsołectwie Sząbruk wterminieoddnia 16.11.2023r.dodnia 6.12.2023r. oraz na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl.

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami(Dz.U.z2023r.poz. 344 ze zm. )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdosprzedaży, położonej w obrębie Guzowy Piec, KW Nr OL1O/00026378/1, oznaczonej jako działka:

- nr  6/29 o pow.  0,0290 ha  -  cena netto wynosi 19.552 zł.

 

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Działka przeznaczona  jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli przyległych gruntów.

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanejwwykazieprzysługujeosobie,któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom. WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwo wnabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel./089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  Gminy wGietrzwałdzieiwsołectwie Guzowy Piec wterminieoddnia 16.11.2023r.dodnia              6.12.2023r. oraz na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl.

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- nr 11/2 część o pow. 0,75 ha w obrębie Tomaryny, KW Nr OL1O/00071239/5 - działka zabudowana obiektami schroniskiem dla zwierząt, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, przewidziana do dzierżawy na okres 10 lat, na cele dalszego prowadzenia schroniska dla zwierząt.

Czynsz roczny wynosi 1.500 zł + 23 % podatku VAT i  płatny będzie w terminie do 10 lutego każdego roku trwania umowy.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Tomaryny w terminie od dnia 16.11.2023 r. do dnia 6.12.2023 r..

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami(Dz.U.z2023r.poz.344 ze zm. )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdosprzedaży:

 

- działka  nr  3142/8 o pow.  0,1470 haKW  Nr OL1O/00101582/4

 

Działka położona jest w obrębie Woryty, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w Rentynach 8 i budynkami gospodarczymi. Udział Gminy Gietrzwałd w nieruchomości wynosi 38/100 części i składają się na niego pomieszczenia w budynku mieszkalnym o pow. użytkowej 48,30 m2 i w budynku gospodarczym 21,60 m2.   

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wartość udziału 38/100 części w nieruchomości wynosi 65.679 zł.

Cena sprzedaży nieruchomości określona zostanie z uwzględnieniem bonifikaty udzielonej na podstawie Uchwały Nr LXIX/494/2023 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 listopada 2023 r.

Nieruchomośćbędziesprzedanawdrodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości / dwa udziały wynoszące po 19/100 części /.

 

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanejwwykazieprzysługujeosobie,któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom. WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwo wnabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel.  /089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  Gminy wGietrzwałdzieiwsołectwie Rentyny wterminieoddnia 27.12.2023r.dodnia 16.01.2024r. oraz na stronie internetowej urzędu.

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

 

 

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami(Dz.U.z2023r.poz.344 ze zm. )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdosprzedaży:

 

- działka  nr  3316/6 o pow.  0,1659 haKW  Nr OL1O/00102825/7

 

Działka położona jest w obrębie Gronity, przy ul. Gietrzwałdzkiej 24, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 61,56 mi budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 91 m2

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wartość nieruchomości wynosi 189.421 zł.

Cena nieruchomości określona zostanie z uwzględnieniem bonifikaty udzielonej na podstawie Uchwały Nr LXIX/493/2023 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 listopada 2023 r.

Nieruchomośćbędziesprzedanawdrodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości.

 

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanejwwykazieprzysługujeosobie,któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom. WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwo wnabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel. /089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  Gminy wGietrzwałdzieiwsołectwie Gronity wterminieoddnia 27.12.2023r.dodnia 16.01.2024r. oraz na stronie internetowej urzędu.

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Sząbruk, KW Nr OL1O/00081069/5, oznaczonej jako działka:

- nr  292 o pow.  0,0113 ha  -  cena wynosi 509 zł.

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy i nie jest zabudowana.

Działka przeznaczona  jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela przyległych gruntów.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie, która ma roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości pozbawionemu prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercom. W związku z powyższym Urząd Gminy w Gietrzwałdzie oczekuje w terminie 42 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - o skorzystaniu z tego prawa.

Nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 480,50 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. / 089 / 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Sząbruk w terminie od dnia 1.02.2024 r. do dnia 26.02.2024 r. oraz na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl.

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami(Dz.U.z2023r.poz. 344 ze zm. )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdo zamiany, położonej w obrębie Unieszewo, KW Nr OL1O/00137243/7, oznaczonej jako działka:

 

- nr  240/1 o pow.  0,0068 ha  -  cena wynosi 2.726,- zł + 23 % VAT-u.

 

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy i nie jest zabudowana.

Działka przeznaczona  jest do zamiany na działkę nr 239/2 o pow. 0,0025 ha w Unieszewie.

 

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanejwwykazieprzysługujeosobie, któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom. WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwo wnabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel./089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  Gminy wGietrzwałdzieiwsołectwie Unieszewo wterminieoddnia 7.03.2024r.dodnia              27.03.2024r. oraz na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl.

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

                                                                                       

 

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami(Dz.U.z2023r.poz.344 ze zm. )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdosprzedaży:

 

- lokal mieszkalny nr 6 w Cegłowie 5 z udziałem wynoszącym 95/1000 części w działce nr 45/41 o pow. 0,1332 ha w obrębie Pęglity,  KW  Nr OL1O/00087246/2

 

Działka położona jest w m. Cegłowo, zabudowana jest ośmiolokalowym budynkiem mieszkalnym  nr 5. Lokal nr 6 o pow. 31,90 m2 zlokalizowany jest na poddaszu budynku                      i przynależy do niego pomieszczenie piwnicy o pow. 2,3 m2

Działka w części przeznaczona jest na cele eksploatacji kopalin pospolitych i w części nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wartość nieruchomości wynosi 51.663 zł.

Cena sprzedaży nieruchomości określona zostanie z uwzględnieniem bonifikaty udzielonej na podstawie Uchwały Nr LXXIII/548/2024 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19 lutego 2024 r.

Nieruchomośćbędziesprzedanawdrodze bezprzetargowej na rzecz najemcy mieszkania.

 

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanejwwykazieprzysługujeosobie, któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom. WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwo  wnabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel. /089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  Gminy wGietrzwałdzieiwsołectwie Cegłowo wterminieoddnia 7.03.2024r.dodnia 27.03.2024r. oraz na stronie internetowej urzędu.

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami(Dz.U.z2023r.poz. 344 ze zm. )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdo zamiany, położonej w obrębie Unieszewo, KW Nr OL1O/00137243/7, oznaczonej jako działka:

 

- nr  240/1 o pow.  0,0068 ha  -  cena wynosi 2.726,- zł + 23 % VAT-u.

 

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy i nie jest zabudowana.

Działka przeznaczona  jest do zamiany na działkę nr 239/2 o pow. 0,0025 ha w Unieszewie.

 

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanejwwykazieprzysługujeosobie, któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom. WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwo wnabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel.  /089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  Gminy wGietrzwałdzieiwsołectwie Unieszewo wterminieoddnia 7.03.2024r.dodnia              27.03.2024r. oraz na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl.

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami(Dz.U.z2023r.poz. 344 ze zm. )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdo zamiany, położonej w obrębie Guzowy Piec, KW Nr OL1O/00133825/3, oznaczonej jako działka:

 

- nr  77/4 o pow.  0,0120 ha  -  cena wynosi 3.960,- zł + 23 % VAT-u.

 

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy i nie jest zabudowana.

Działka przeznaczona  jest do zamiany na działkę nr 80/2 o pow. 0,0013 ha w Guzowym Piecu.

 

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanejwwykazieprzysługujeosobie, któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom. WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwo wnabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel. /089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  Gminy wGietrzwałdzieiwsołectwie Guzowy Piec wterminieoddnia 7.03.2024r.dodnia              27.03.2024r. oraz na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl.

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

                                                                                       

 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- nr 165/4 o pow. 0,0766 ha w obrębie Gietrzwałd, KW Nr OL1O/00011133/4 - działka w planie zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona pod teren zieleni i drogi dojazdowej, położona w zwartej zabudowie wsi, w sąsiedztwie amfiteatru, przewidziana do dzierżawy na okres do 3 lat część działki o pow. 91 m2 pod lokalizację obiektu małej gastronomii.

Czynsz miesięczny wynosi 7,- zł/m2 + 23 % VAT-u i  płatny będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca trwania umowy.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gietrzwałd w terminie od dnia 26.03.2024 r. do dnia 15.04.2024 r..

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- nr 75/67 o pow. 0,0294 ha w obrębie Sząbruk, KW Nr OL1O/00062657/5 - działka niezabudowana, w planie zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona pod teren parkingu, położona na osiedlu przy ul. Hermana, przewidziana do dzierżawy na okres do 2 lat część działki o pow. 30 m2 na cele parkingowe.

Czynsz miesięczny wynosi 0,80 zł/m2 + 23 % VAT-u i  płatny będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca trwania umowy.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Sząbruk w terminie od dnia 26.03.2024 r. do dnia 15.04.2024 r..

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przetargi

Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

działek niezabudowanych położonych w m. Barwiny obręb Unieszewo, KW Nr OL1O/00119673/8

- nr 6/182 o pow. 0,6008 ha - cena wywoławcza netto  308.000,- zł,  wadium –   38.000,-zł

- nr 6/183 o pow. 0,5554 ha - cena wywoławcza netto  308.000,- zł,  wadium –   38.000,-zł

- nr 6/184 o pow. 0,5245 ha - cena wywoławcza netto  290.000,- zł,  wadium –   36.000,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

Działki przeznaczone są pod zabudowę usług turystycznych i uzupełniająco mieszkanie dla właściciela i obsługi obiektu realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku, budynki basenu, odnowy biologicznej itp.., zabudowę gospodarczą i garażową, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji. Działki położone są ok. 500 m od jeziora Wulpińskiego, w sąsiedztwie lasu, dojazd od strony Unieszewa drogą asfaltową, ok. 9 km od drogi krajowej nr 16 relacji Olsztyn -Ostróda i ok. 6 km od drogi krajowej nr 51 relacji Olsztyn – Olsztynek, uzbrojenie – sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Przetarg odbędzie się 16 października 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 9.10.2023 r.

Wpłaconewadiumzostanie zaliczonenapoczetcenynabycia,jeżeliosobawpłacającawadiumwygraprzetarglubzwrócone,jeżeliosobawpłacającaniewygraprzetargu.

Ostateczna  cenanieruchomościustalonabędziewdrodzeprzetargu.

Całąwylicytowanącenęnieruchomościnależywpłacićnajpóźniejdodniazawarciaumowyprzenoszącejwłasność.

Niewpłaceniekwotyustalonejwprzetargulubniestawieniesiębezusprawiedliwieniadozawarciaaktunotarialnegowustalonymterminiepowodujeprzepadek  wpłaconegowadium   aprzetargczyniniebyłym.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na działkach nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Unieszewo w terminie od 14.09.2023 r. do 13.10.2023 r..

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „ 

 

Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym o pow. użytk. 104,10 m2, wybudowanym  w 2005 r., zlokalizowanej w zwartej zabudowie wsi Gronity przy ul. Pod Świerkami 16, KW Nr OL1O/00096356/2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, uzbrojonej w sieci energetyczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej, w pobliżu sieć gazowa i światłowód, oznaczonej jako działka:

 

- nr 165/18     o pow.   998 m2   - cena wywoławcza  800.000,- zł, wadium –   80.000,-zł

 

Działka jest zagospodarowana / teren płaski, trawnik, krzewy i drzewa, oczko wodne /  i ogrodzona.

 

Dom można będzie obejrzeć w dniu 30 października 2023 r. w godzinach od 13.00 do 16.00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

 

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy  w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 7.11.2023 r.

Wpłaconewadiumzostanie zaliczonenapoczetcenynabycia,jeżeliosobawpłacającawadiumwygraprzetarglubzwrócone,jeżeliosobawpłacającaniewygraprzetargu.

Ostateczna  cenanieruchomościustalonabędziewdrodzeprzetargu.

Całąwylicytowanącenęnieruchomościnależywpłacićnajpóźniejdodniazawarciaumowyprzenoszącejwłasność.

Niewpłaceniekwotyustalonejwprzetargulubniestawieniesiębezusprawiedliwieniadozawarciaaktunotarialnegowustalonymterminiepowodujeprzepadek  wpłaconegowadium   aprzetargczyniniebyłym.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na działce nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Gronity w terminie od 14.09.2023 r. do 13.11.2023 r..

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „

Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości niezabudowanej, zlokalizowanej w zwartej zabudowie wsi Naglady, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 16, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałdu, KW Nr OL1O/00192992/5 i OL1O/00013190/5, przeznaczonej pod zabudowę usług opieki zdrowotnej i wody powierzchniowe śródlądowe, uzbrojonej w sieci energetyczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej, oznaczonej jako działki:

 

- nr 78/12, 78/13, 78/14 i 4/17  o łącznej pow.  1,0391 ha   - cena wywoławcza  netto 800.000,- zł, wadium –   80.000,-zł

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

 

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2023 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy  w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 7.11.2023 r.

Wpłaconewadiumzostanie zaliczonenapoczetcenynabycia,jeżeliosobawpłacającawadiumwygraprzetarglubzwrócone,jeżeliosobawpłacającaniewygraprzetargu.

Ostateczna  cenanieruchomościustalonabędziewdrodzeprzetargu.

Całąwylicytowanącenęnieruchomościnależywpłacićnajpóźniejdodniazawarciaumowyprzenoszącejwłasność.

Niewpłaceniekwotyustalonejwprzetargulubniestawieniesiębezusprawiedliwieniadozawarciaaktunotarialnegowustalonymterminiepowodujeprzepadek  wpłaconegowadium   aprzetargczyniniebyłym.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na działkach nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Naglady w terminie od 14.09.2023 r. do 13.11.2023 r..

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „

 

„ Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

działek niezabudowanych położonych w m. Barwiny obręb Unieszewo, KW Nr OL1O/00119673/8

- nr 6/182 o pow. 0,6008 ha - cena wywoławcza netto  308.000,- zł,  wadium –   38.000,-zł

- nr 6/183 o pow. 0,5554 ha - cena wywoławcza netto  308.000,- zł,  wadium –   38.000,-zł

- nr 6/184 o pow. 0,5245 ha - cena wywoławcza netto  290.000,- zł,  wadium –   36.000,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

Działki przeznaczone są pod zabudowę usług turystycznych i uzupełniająco mieszkanie dla właściciela i obsługi obiektu realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku, budynki basenu, odnowy biologicznej itp.., zabudowę gospodarczą i garażową, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji. Działki położone są ok. 500 m od jeziora Wulpińskiego, w sąsiedztwie lasu, dojazd od strony Unieszewa drogą asfaltową, ok. 9 km od drogi krajowej nr 16 relacji Olsztyn -Ostróda i ok. 6 km od drogi krajowej nr 51 relacji Olsztyn – Olsztynek, uzbrojenie – sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Przetarg odbędzie się 5 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 28.11.2023 r.

Wpłaconewadiumzostanie zaliczonenapoczetcenynabycia,jeżeliosobawpłacającawadiumwygraprzetarglubzwrócone,jeżeliosobawpłacającaniewygraprzetargu.

Ostateczna  cenanieruchomościustalonabędziewdrodzeprzetargu.

Całąwylicytowanącenęnieruchomościnależywpłacićnajpóźniejdodniazawarciaumowyprzenoszącejwłasność.

Niewpłaceniekwotyustalonejwprzetargulubniestawieniesiębezusprawiedliwieniadozawarciaaktunotarialnegowustalonymterminiepowodujeprzepadek  wpłaconegowadium   aprzetargczyniniebyłym.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na działkach nie figurują obciążenia ani zobowiązania. I przetarg odbył się 16.10.2023 r.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Unieszewo w terminie od 03.11.2023 r. do 04.12.2023 r..

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „ 

„ Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

działek niezabudowanych w Sząbruku, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, KW Nr OL1O/00062657/5, położonych przy ul. Na Skarpie, ok. 300 m od sklepu i przedszkola, 900 m od szkoły podstawowej i ośrodka zdrowia, w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego przy ul. Hermana, uzbrojenie – sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazociągowa i energetyczna w zasięgu.

 

- nr 75/57    o pow. 1106 m2   - cena wywoławcza  netto   114.500,- zł, wadium –   14.100,-zł

- nr 75/60    o pow. 1003 m2   - cena wywoławcza  netto     91.200,- zł, wadium –   11.300,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

 

Przetarg odbędzie się  12 marca 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy  w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 5.03.2024 r.

Wpłaconewadiumzostanie zaliczonenapoczetcenynabycia,jeżeliosobawpłacającawadiumwygraprzetarglubzwrócone,jeżeliosobawpłacającaniewygraprzetargu.

Ostateczna  cenanieruchomościustalonabędziewdrodzeprzetargu.

Całąwylicytowanącenęnieruchomościnależywpłacićnajpóźniejdodniazawarciaumowyprzenoszącejwłasność.

Niewpłaceniekwotyustalonejwprzetargulubniestawieniesiębezusprawiedliwieniadozawarciaaktunotarialnegowustalonymterminiepowodujeprzepadek  wpłaconegowadium   aprzetargczyniniebyłym.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na działce 75/57 nie figurują obciążenia ani zobowiązania a nad częścią działki 75/60 przebiega sieć energetyczna średniego napięcia.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Sząbruk w terminie od 9.02.2024 r. do 11.03.2024 r..

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „

„ Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

działki niezabudowanej w Sząbruku, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, KW Nr OL1O/00062657/5, położonej przy ul. Na Skarpie, ok. 300 m od sklepu i przedszkola, 900 m od szkoły podstawowej i ośrodka zdrowia, w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego przy ul. Hermana, uzbrojenie – sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazociągowa i energetyczna w zasięgu.

 

- nr 75/57    o pow. 1106 m2   - cena wywoławcza  netto   114.500,- zł, wadium –   14.100,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

 

Przetarg odbędzie się  23 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy  w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 16.05.2024 r.

Wpłaconewadiumzostanie zaliczonenapoczetcenynabycia,jeżeliosobawpłacającawadiumwygraprzetarglubzwrócone,jeżeliosobawpłacającaniewygraprzetargu.

Ostateczna  cenanieruchomościustalonabędziewdrodzeprzetargu.

Całąwylicytowanącenęnieruchomościnależywpłacićnajpóźniejdodniazawarciaumowyprzenoszącejwłasność.

Niewpłaceniekwotyustalonejwprzetargulubniestawieniesiębezusprawiedliwieniadozawarciaaktunotarialnegowustalonymterminiepowodujeprzepadek  wpłaconegowadium   aprzetargczyniniebyłym.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

I przetarg na sprzedaż działki odbył się 12 marca 2024 r.

Na działce 75/57 nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Sząbruk w terminie od 23.04.2024 r. do 22.05.2024 r.. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-19. „  

Wykazu nieruchomości przeznaczonych na dzierżawę, najem lub sprzedaż

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Gietrzwałd przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Barwinach obręb Unieszewo, KW Nr OL1O/00119673/8, oznaczonych jako działki:
- nr  6/182 o pow.  0,6008 ha  -  cena netto wynosi 308.000 zł,
- nr  6/183 o pow.  0,5554 ha  -  cena netto wynosi 308.000 zł,
- nr  6/184 o pow.  0,5245 ha  -  cena netto wynosi 290.000 zł,

Działki przeznaczone są pod zabudowę usług turystycznych i uzupełniająco mieszkanie dla właściciela i obsługi obiektu realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku, budynki basenu, odnowy biologicznej itp.., zabudowę gospodarczą i garażową, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji. 
Położone są ok. 500 m od jeziora Wulpińskiego, w sąsiedztwie lasu, dojazd od strony Unieszewa drogą asfaltową, ok. 9 km od drogi krajowej nr 16 relacji Olsztyn -Ostróda i ok. 6 km od drogi krajowej nr 51 relacji Olsztyn – Olsztynek, uzbrojenie – sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w zasięgu. 
Maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu parteru : dla budynków usługowych – trzy kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dla budynków mieszkalnych – dwie kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30-45 stopni, kryte dachówką w odcieniach czerwieni lub brązu. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30. 

Działki będą sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w którym ustalone zostaną ostateczne ceny. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie ,która ma roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości pozbawionemu prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercom. W związku z powyższym Urząd Gminy w Gietrzwałdzie oczekuje w terminie 42 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - o skorzystaniu  z tego prawa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel.  / 089 / 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu  Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Unieszewo w terminie od dnia 27.07.2023 r. do dnia              16.08.2023 r. oraz na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl.
       Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
                                                                                        
 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Gietrzwałd przeznaczonych do sprzedaży:
- działki  nr  78/12, 78/13, 78/14, 4/17 o  łącznej  pow.  1,0391 ha,  KW  Nr OL1O/00190565/9
i Nr OL1O/00013190/5.
Działki położone są w obrębie Naglady, są niezabudowane, zlokalizowane w zwartej zabudowie wsi, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 16, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałd, uzbrojone w sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej.  W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę usług opieki zdrowotnej i wody powierzchniowe śródlądowe.
Cena nieruchomości netto wynosi 800.000 zł.   
Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w którym ustalona zostanie ostateczna cena. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie ,która ma roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości pozbawionemu prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercom. W związku z powyższym Urząd Gminy w Gietrzwałdzie oczekuje w terminie 42 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - o skorzystaniu  z tego prawa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel./ 089 / 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu  Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Naglady w terminie od dnia 27.07.2023 r. do dnia 16.08.2023 r. oraz na stronie internetowej urzędu.
Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do sprzedaży:
- działki  nr  165/18 o pow.  0,0998 ha,  KW  Nr OL1O/00096356/2

Działka położona jest w obrębie Gronity, przy ul. Pod Świerkami 16, zabudowana jest domem mieszkalnym o pow. użytkowej 104,10 m2, wybudowanym w 2005 r., zlokalizowana w zwartej zabudowie wsi, uzbrojona w sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej.  
W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena nieruchomości netto wynosi 800.000 zł.   
Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  w którym ustalona zostanie ostateczna cena. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie ,która ma roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości pozbawionemu prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercom. W związku z powyższym Urząd Gminy w Gietrzwałdzie oczekuje w terminie 42 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - o skorzystaniu  z tego prawa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel.  / 089 / 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu  Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gronity w terminie od dnia 27.07.2023 r. do dnia 16.08.2023 r. oraz na stronie internetowej urzędu.
Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- działkanr 55/1 o pow. 2,02 ha w obrębie Podlejki, KW Nr OL1O/00016541/2 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona w sąsiedztwie m. Biesal, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku na cele rolne.

Czynsz roczny wynosi 1.326 zł i  płatny będzie w ratach: 331,50 zł do 10 listopada 2023 r., 497,25 zł do 10 marca 2024 r. i 497,25 zł do 10 maja 2024 r.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku,  od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Biesal w terminie od dnia 10.08.2023 r. do dnia 30.08.2023 r. .

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- działkanr 139/11 o pow. 0,0566 ha w obrębie Rapaty, KW Nr OL1O/00060571/4 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona pomiędzy drogę krajową nr 16 a zabudowaną działką nr 140/2, w zwartej zabudowie wsi, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku na cele warzywne.

Czynsz roczny wynosi 0,10 zł/m2, tj. 56,60 zł i  płatny będzie w ratach: 14,15 zł do 10 listopada 2023 r. i  42,45 zł do 10 marca 2024 r.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku,  od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie  i w sołectwie Rapaty w terminie od dnia 10.08.2023 r. do dnia 30.08.2023 r. .

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barwinach obręb Unieszewo, KW Nr OL1O/00086519/0, oznaczonej jako działka:
- nr  16/5 o pow.  0,33 ha  -  cena netto wynosi 100.584 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w części obrębu Unieszewo działka przeznaczona jest w częściach : pod zabudowę mieszkaniową i usługową, zabudowę rekreacji indywidualnej, tereny ciągów pieszo-jezdnych, zieleń naturalną, drogi wewnętrzne.
Działka przeznaczona  jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli przyległych gruntów.
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie ,która ma roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości pozbawionemu prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercom.  W związku z powyższym Urząd Gminy w Gietrzwałdzie oczekuje w terminie 42 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo                         w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - o skorzystaniu  z tego prawa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. / 089 / 524-19-19.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu  Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Unieszewo w terminie od dnia 10.08.2023 r. do dnia              30.08.2023 r. oraz na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl.
       Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do użyczenia:

- nr 3349/1 o pow. 0,0492 ha w obrębie Gronity, KW Nr OL1O/00097438/8 - działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej przy ul. Olsztyńskiej 21, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona w zwartej zabudowie wsi, przewidziana do użyczenia na okres do 3 lat na rzecz Stowarzyszenia „Garian”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie  i w sołectwie Gronity w terminie od dnia 10.08.2023 r. do dnia 30.08.2023 r..

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- nr 75/41 o pow. 0,0887 ha w obrębie Sząbruk, KW Nr OL1O/00055701/7 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona na osiedlu przy ul. Hermana, przewidziana do dzierżawy na okres 1 roku część działki o pow. 80 m2 na cele magazynowo-składowe.

Czynsz miesięczny wynosi 0,80 zł/m2 + 23 % VAT-u i  płatny będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca trwania umowy.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Sząbruk w terminie od dnia 01.02.2024 r. do dnia 21.02.2024 r..

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- nr 10/2 o pow. 0,46 ha w obrębie Biesal, KW Nr OL1O/00064743/9 - działka niezabudowana, przeznaczona pod zieleń izolacyjną,

- nr 10/7 o pow. 4,9157 ha w obrębie Biesal, KW Nr OL1O/00064733/6 - działka zabudowana oczyszczalnią ścieków, przeznaczona pod oczyszczalnię ścieków, zieleń izolacyjną i infrastrukturę techniczną.

Działki położone są przy drodze gminnej, w sąsiedztwie istniejącej oczyszczalni ścieków, do dzierżawy przewidziane są na okres 3 lat części działek o łącznej pow. 0,80 ha na cele rolne. Czynsz roczny wynosi 320,-zł i  płatny będzie w ratach: 227,- zł do 10 września 2024 r., po 160 zł do 10 marca i 10 września 2025 r. i 2026 r. oraz 93,- zł do 10 marca 2027 r. Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Biesal w terminie od dnia 1.02.2024 r. do dnia 21.02.2024 r..

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do użyczenia:

- nr 52 o pow. 1,54 ha w obrębie Gietrzwałd, KW Nr OL1O/00011127/9 - działka zabudowana budynkiem niemieszkalnym, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod infrastrukturę techniczną i komunalną, położona przy ul. Łąkowej 1, przewidziana do użyczenia na okres do 10 lat część działki o pow. 30 m2 z przeznaczeniem na umieszczenie pomiarowej stacji opadowej „Gietrzwałd”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gietrzwałd w terminie od dnia 01.02.2024 r. do dnia 21.02.2024 r..

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- nr 237/31 i 237/32 o łącznej pow. 0,0081 ha w obrębie Gietrzwałd, KW Nr OL1O/00066154/7 - działki niezabudowane, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na cele mieszkalno-usługowe, położone w zwartej zabudowie wsi, przy ul. Klonowej, przewidziane do dzierżawy na okres do 3 lat na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej.

Czynsz roczny wynosi 0,60 zł/m2 + 23 % VAT-u i  płatny będzie w terminach: 34,87 zł do 10 września 2024 r., po 59,78 zł do 10 marca 2025 r. i 2026 r. i 24,91 zł do 10 marca 2027 r.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gietrzwałd w terminie od dnia 14.05.2024 r. do dnia 3.06.2024 r..

 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- nr 75/19 o pow. 0,1896 ha w obrębie Sząbruk, KW Nr OL1O/00043573/3 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona             przy ul. Hermana, przewidziana do dzierżawy na okres do 3 lat część działki:

  - o pow. 27 m2 na cele składowo-garażowe, czynsz miesięczny wynosi 0,80 zł/m2 + 23 % VAT-u i  płatny będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca trwania umowy.

 Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie  i w sołectwie Sząbruk w terminie od dnia 14.05.2024 r. do dnia 3.06.2024 r.

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

- nr 252 o pow. 0,35 ha w obrębie Pęglity, KW Nr OL1O/00135497/8 - działka niezabudowana, nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy, położona             na kolonii wsi, przy drodze gruntowej, przewidziana do dzierżawy na okres do 3 lat na cele rolne – lokalizację pasieki.

Czynsz wynosi 0,04 zł/m2/rok i  płatny będzie w terminach: 70,- zł do 10 września 2024 r., po 140,- zł do 10 marca 2025 r. i 2026 r. i 70,- zł do 10 marca 2027 r.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-19.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Pęglity w terminie od dnia 14.05.2024 r. do dnia 3.06.2024 r..

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami(Dz.U.z2023r.poz. 344 ze zm. )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnychGminyGietrzwałdprzeznaczonychdosprzedaży, położonych w obrębie Naglady, oznaczonych jako działki:

- nr  22 o pow.  0,16 ha  -  cena netto wynosi 177.200 zł, KW Nr OL1O/00045335/7,

- nr  23 o pow.  0,15 ha  -  cena netto wynosi 166.200 zł, KW Nr OL1O/00013649/8.

 

Działki są niezabudowane i przeznaczone  pod zabudowę mieszkaniową adaptowaną.

Położone są ok. 350 m od drogi krajowej nr 16, 15 km od Olsztyna i 2 km od Gietrzwałdu. Uzbrojenie – sieci wodociągowa, energetyczna i gazowa w drodze przy działkach a kanalizacyjna w zasięgu. Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

 

Działkibędąsprzedanewdrodzeprzetarguustnegonieograniczonego,wktórymustalonezostanąostateczneceny.Termin,miejsceiwarunkiprzetargupodanezostanądopublicznejwiadomościodrębnymogłoszeniem.

Na działkach nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanejwwykazieprzysługujeosobie, któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom. WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwo wnabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel. /089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  Gminy wGietrzwałdzieiwsołectwie Naglady wterminieoddnia 14.05.2024r.dodnia              3.06.2024r. oraz na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl.

WójtGminyGietrzwałddziałającnapodstawieart.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarcenieruchomościami(Dz.U.z2023r.poz. 344 ze zm. )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdosprzedaży, położonej w obrębie Gietrzwałd, oznaczonej jako działka:

 

- nr  175/4 o pow.  0,06 ha  -  cena netto wynosi 25.500 zł, KW Nr OL1O/00087252/7.

 

Działka jest niezabudowana i przeznaczona  pod zabudowę mieszkaniową adaptowaną.

Z uwagi na występujące na działce spadki w granicach 15% - 20% ustalony jest zakaz zabudowy wynikający z warunków uzgodnienia ustalonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Położona jest przy zwartej zabudowie wsi.

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

 

Działka przewidziana jest do sprzedażywdrodzeprzetarguustnegoograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości,wktórymustalonazostanieostatecznacena.Termin,miejsceiwarunkiprzetargupodanezostanądopublicznejwiadomościodrębnymogłoszeniem.

Na działce nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanejwwykazieprzysługujeosobie, któramaroszczenieonabycienieruchomościzmocyniniejszejustawylubodrębnychprzepisóworazpoprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomościpozbawionemuprawawłasnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom. WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazunawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwo wnabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2-oskorzystaniu  ztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel. /089/524-19-19.

Niniejszywykazpodlegawywieszeniunaokres21dniwsiedzibieUrzędu  Gminy wGietrzwałdzieiwsołectwie Gietrzwałd wterminieoddnia 14.05.2024r.dodnia              3.06.2024r. oraz na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl.

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj