Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Przetargi

                                                                                                                                  Gietrzwałd, dnia 7.04.2022 r.

 

                                                                                                

RRG-GN.6840.13.2021

Wójt Gminy Gietrzwałd

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

działek niezabudowanych w Nagladach, położonych w zwartej zabudowie wsi, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałdu, uzbrojenie w sieci wodociągową i kanalizacji sanitarnej, możliwość podłączenia gazu, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

- nr 70/18 o pow. 0,1362 ha – cena wywoławcza 105.900 zł, wadium – 13.100 zł

- nr 70/20 o pow. 0,1547 ha – cena wywoławcza 141.400 zł, wadium – 17.400 zł

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg odbędzie się  17 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy  w Gietrzwałdzie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 10.05.2022 r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na nieruchomościach figurują obciążenia  - przez działkę nr 70/18 przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowa a przez działkę nr 70/20 sieć kanalizacji sanitarnej.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Naglady.

I przetarg na sprzedaż działek odbył się 9.12.2021 r., II przetarg 18.03.2022 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. / 089 / 524-19-14.                                                                

 

 

Wykazu nieruchomości przeznaczonych na dzierżawę lub najem

WYKAZ

RRG-GN.6845.20.2022

 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew.gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Czynsz minimalny

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

OL1O

/00180922/7

OL1O

/00062657/5

 

 

 

 

 

 

75/75

 

75/67

 

 

 

 

 

 

0,5036

 

0,0294

 

 

 

 

 

 

obręb Sząbruk - działki niezabudowane, położone na osiedlu przy ul. Hermana,

-przewidziane do dzierżawy części działek  o pow. po 15 m2 każda, na okres 1 roku, na cele parkingowe

teren parkingu, droga wewnętrzna            i teren infrastruktury technicznej

0,80 zł/m2/m-c

+ 23 % VAT-u

 

       

 

Czynsz płatny będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca trwania umowy.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku,                   od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-14.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Sząbruk w terminie od dnia 06.05.2022 r. do dnia 26.05.2022 r.

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Gietrzwałd

WYKAZ

RRG-GN.6845.23.2022

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do dzierżawy:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew.gruntów

Powierzchnia

 w m2

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Czynsz

1.

 2.

 

 

 

 

 

 

66154/7

66154/7

237/31

237/32

40

41

Obręb Gietrzwałd - działki niezabudowane, położone w zwartej zabudowie wsi, przy ul. Klonowej, przewidziane do dzierżawy na okres 1 roku na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej,

na cele mieszkalno-usługowe

0,60 zł/m2/rok

+ VAT

       

 

Czynsz płatny będzie w ratach : 34,87 zł do 10 września 2022 r. i  24,91 zł do 10 marca 2023 r.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku, od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-14.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gietrzwałd w terminie od dnia 06.05.2022 r. do dnia 26.05.2022 r. .

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Gietrzwałd

WYKAZ

RRG-GN.6845.21.2022

 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do najmu:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew.gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Czynsz miesięczny

1.

 

 

 

 

 

 

OL1O/00152278/2

 

 

 

 

 

 

178

 

 

 

 

 

 

0,22

 

 

 

 

 

 

obręb Gietrzwałd - działka zabudowana budynkiem przy ul. Spacerowej 14 i 14A,

-przewidziany do najmu na okres do 3 lat lokal użytkowy nr 4 o pow. użytkowej 98,1 m2   w budynku przy ul. Spacerowej 14, dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Gietrzwałd / siedziba spółki /

zabudowa mieszkalno-usługowa

8,50 zł/m2                              + 23 % VAT-u

 

       

 

Czynsz płatny będzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w wyniku określenia przez Wójta Gminy Gietrzwałd nowych stawek czynszu, obowiązujących na terenie Gminy Gietrzwałd. Wydzierżawiający zobowiązany jest do powiadomienia dzierżawcy o zmianie stawek w terminie do 31 stycznia tego roku,                   od którego obowiązują nowe stawki czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-14.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gietrzwałd w terminie od dnia 06.05.2022 r. do dnia 26.05.2022 r..

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Gietrzwałd

WYKAZ

 

RRG-GN.6845.22.2022

 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do użyczenia:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew.gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Czynsz minimalny

1.

 

 

 

 

 

 

OL1O/00152278/2

 

 

 

 

 

 

178

 

 

 

 

 

 

0,22

 

 

 

 

 

 

obręb Gietrzwałd - działka zabudowana budynkiem przy ul. Spacerowej 14 i 14A,

-przewidziany do użyczenia na czas nieokreślony lokal użytkowy o pow. użytkowej 88,4 m2   w budynku przy ul. Spacerowej 14A, dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / siedziba  /

zabudowa mieszkalno-usługowa

-

 

       

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-14.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gietrzwałd w terminie od dnia 06.05.2022 r. do dnia 26.05.2022 r. .

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Gietrzwałd

WYKAZ

 

RRG-GN.6845.12.2022

 

Wójt Gminy Gietrzwałd działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do użyczenia:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg

     KW                ew.gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Czynsz minimalny

1.

 

 

 

 

 

 

OL1O/00084016/0

 

 

 

 

 

 

161/14

 

 

 

 

 

 

2,42

 

 

 

 

 

 

obręb Gietrzwałd - działka niezabudowana, położona przy ul. Szkolnej, odłogowana,

-przewidziana do użyczenia na okres do 30.09.2024 r. na cele rolne,

zabudowa usług            nieuciążliwych                i produkcji nieuciążliwej                 i w części brak planu

-

 

       

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-14.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej urzędu www.gietrzwald.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Gietrzwałdzie i w sołectwie Gietrzwałd w terminie od dnia 06.05.2022 r. do dnia 26.05.2022 r. .

Otrzymuje Sołtys wsi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

                                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Gietrzwałd

WYKAZ

     

     RRG-GN.6840.12.2021

Wójt  GminyGietrzwałd  działając  na  podstawie  art.35ust.1ustawyzdnia21sierpnia1997rokuogospodarce  nieruchomościami   ( Dz.U.z2021r. poz. 1899 ze zm.  )podajedopublicznejwiadomościwykaznieruchomościkomunalnejGminyGietrzwałdprzeznaczonejdo sprzedaży:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg.

     KW                ew. gruntów

Powierzchnia

 w ha

Opis i położenie

Przeznaczenie

w planie

Cena

1.

 

 

 

 

 

OL1O/

00143047/8

294

 

 

 

 

0,01

obręb Sząbruk - działka niezabudowana, położona przy drodze gminnej,  

sprzedaż  w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości,

 

działka nie jest objęta planem

2.100,-zł

 

 

       

 

 

Napodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2,zzastrzeżeniemart.216aw/wustawypierwszeństwownabyciunieruchomościpoceniepodanej wwykazie  przysługujeosobie,która  ma   roszczenie  o  nabycie   nieruchomości  z  mocy  niniejszej   ustawy  lub   odrębnych  przepisów  oraz poprzedniemuwłaścicielowizbywanejnieruchomości  pozbawionemu  prawa  własnościtejnieruchomościprzeddniem5grudnia1990rokualbojegospadkobiercom.WzwiązkuzpowyższymUrządGminywGietrzwałdzieoczekujewterminie42dnioddniawywieszenianiniejszegowykazu nawnioskiosób,którymprzysługujepierwszeństwownabyciunieruchomościnapodstawieart.34ust.1pkt1ipkt2  oskorzystaniuztegoprawa.

SzczegółoweinformacjemożnauzyskaćwUrzędzieGminywGietrzwałdzienrtel./089/524-19-14.

Niniejszy  wykazpodlega  wywieszeniu  na  okres  21dni  w  siedzibieUrzędu  GminywGietrzwałdzie  iw  sołectwie  Sząbruk  wterminie

od  dnia 06.05.2022r.  do  dnia  26.05.2022r.  oraz  na  stronie  internetowej  urzędu.

 

       Otrzymuje Sołtys wsi zprośbąowywieszenienatablicyogłoszeń.

                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Gietrzwałd

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj