Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Gietrzwałd  działając  na podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do sprzedaży:


Oznaczenie nieruchomości wg. KW  :  OL1O/00032821/7
Oznaczenie nieruchomości ew. gruntów : 229/12
Powierzchnia w ha : 0,0460
Opis i położenie :  obręb Woryty - działka zabudowana budynkiem rekreacyjnym, położona nad jeziorem Giłwa, do sprzedaży przeznaczony jest grunt - w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Przeznaczenie  w planie : działka nie jest objęta planem  
Cena :  własności - 39.565,-zł, użytkowania wieczystego – 21.365,-zł, Cena – 18.200,-zł 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w  wykazie  przysługuje  osobie , która  ma  roszczenie   o  nabycie  nieruchomości  z  mocy  niniejszej  ustawy  lub  odrębnych   przepisów   oraz poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości pozbawionemu  prawa  własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia  1990 roku  albo jego spadkobiercom. W związku z powyższym Urząd Gminy w Gietrzwałdzie oczekuje w terminie 42 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na  wnioski  osób , którym  przysługuje   pierwszeństwo  w   nabyciu   nieruchomości  na   podstawie   art. 34  ust. 1 pkt 1  i pkt 2  o  skorzystaniu  z tego prawa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /089/ 524-19-14.
Niniejszy wykaz podlega  wywieszeniu  na  okres  21 dni w  siedzibie Urzędu  Gminy w Gietrzwałdzie  i w sołectwie Woryty w terminie od  dnia  15.10.2021 r.  do  dnia  04.11.2021 r.  oraz  na  stronie  internetowej  urzędu i  w  Biuletynie  Informacji  Przestrzennej : gietrzwald.bip.net.pl  oraz w Monitorze Urzędowym.
 

Wójt Gminy Gietrzwałd  działając  na podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Gietrzwałd przeznaczonej do sprzedaży:

Oznaczenie nieruchomości wg. KW : OL1O/00031576/7         
Oznaczenie nieruchomości wg. ew. gruntów : 
428 
Powierzchnia w ha : 
0,0303     
Opis i położenie : 
obręb Woryty - działka zabudowana budynkiem rekreacyjnym, położona nad jeziorem Giłwa, 
do sprzedaży przeznaczony jest grunt - w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Przeznaczenie w planie :  działka nie jest objęta planem
Cena : własności - 26.061,-zł, użytkowania wieczystego – 13.812,-zł, Cena – 12.249,-zł

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w  wykazie  przysługuje  osobie , która  ma  roszczenie   o  nabycie  nieruchomości  z  mocy  niniejszej  ustawy  lub  odrębnych   przepisów   oraz poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości pozbawionemu  prawa  własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia  1990 roku  albo jego spadkobiercom. W związku z powyższym Urząd Gminy w Gietrzwałdzie oczekuje w terminie 42 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na  wnioski  osób , którym  przysługuje   pierwszeństwo  w   nabyciu   nieruchomości  na   podstawie   art. 34  ust. 1 pkt 1  i pkt 2  o  skorzystaniu  z tego prawa. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie nr tel. /89/ 524-19-14.
Niniejszy wykaz podlega  wywieszeniu  na  okres  21 dni w  siedzibie Urzędu  Gminy w Gietrzwałdzie  i w sołectwie Woryty w terminie od dnia 15.10.2021 r.  do  dnia  04.11.2021 r.  oraz  na  stronie  internetowej  urzędu i  w  Biuletynie  Informacji  Przestrzennej : gietrzwald.bip.net.pl  oraz w Monitorze Urzędowym.
 

Przetargi

Gietrzwałd, dnia 15.11.2021 r.

RRG-GN.6840.19.2020

INFORMACJA  O  ODWOŁANIU  PRZETARGU

    Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

odwołuję I ustny przetarg nieograniczony


na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 6/151, 6/152, 6/153, 6/154, 6/155, 6/156, 6/157, 6/158, 6/159, 6/160, 6/182, 6/183, 6/184, 6/185, 6/186, 6/187, 6/199 o łącznej pow. 9,4027 ha położonej w Barwinach obręb Unieszewo, gm. Gietrzwałd, ogłoszony na dzień  7 grudnia 2021 r.

Przyczyna odwołania przetargu : przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości.

Informacja podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w sołectwie Unieszewo oraz na stronie internetowej urzędu, stronie  gietrzwald.bip.net.pl, w Monitorze Urzędowym i Gazecie Wyborczej. 

                                                                                                                 Wójt Gminy Gietrzwałd

Gietrzwałd, dnia 20.09.2021 r.

RRG-GN.6840.14.2021


„ Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  działki niezabudowanej położonej w m. Barwiny obręb Unieszewo - nr 6/181 o pow. 0,5195 ha

- cena wywoławcza netto  120.000,- zł,  wadium –   15.000,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % . 

Działka przeznaczona jest pod zabudowę usług turystycznych i uzupełniająco mieszkanie dla właściciela i obsługi obiektu realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku, budynki basenu, odnowy biologicznej itp.., zabudowę gospodarczą i garażową, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji. Działka położona jest ok. 300 m od jeziora Wulpińskiego, w sąsiedztwie lasu, dojazd od strony Unieszewa drogą asfaltową, ok. 9 km od drogi krajowej nr 16 relacji Olsztyn -Ostróda i ok. 6 km od drogi krajowej nr 51 relacji Olsztyn – Olsztynek, uzbrojenie – sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. 
Maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu parteru : dla budynków usługowych – trzy kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dla budynków mieszkalnych – dwie kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30-45 stopni, kryte dachówką w odcieniach czerwieni lub brązu. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30. Miejsca postojowe należy lokalizować w granicach własnej działki.

Przetarg odbędzie się 25 października 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 18.10.2021 r. Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Na działce nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Unieszewo. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-14. „  
 

Gietrzwałd, dnia 20.09.2021 r.

RRG-GN.6840.15.2018


„ Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  działki niezabudowanej w Unieszewie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej przy drodze gruntowej, za budynkiem kaplicy, przy zwartej zabudowie wsi, istniejące sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej."

- nr 172/25     o pow. 1023 m2   - cena wywoławcza  netto    60.900,- zł, wadium –   7.500,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % . 

Przetarg odbędzie się 25 października 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 18.10.2021 r.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
Obciążenia -przez działkę nr 172/25 przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i  wodociągowa / ustanowiona zostanie służebność przesyłu /.

I przetarg na sprzedaż działki odbył się 1.09.2021 r. 

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Monitorze Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i w m. Unieszewo. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 089 524-19-14. „ 

Gietrzwałd, dnia 29.09.2021 r.

                                                                                   
RRG-GN.6840.19.2020

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej położonych w m. Barwiny obręb Unieszewo, składającej się z działek nr 6/151, 6/152, 6/153, 6/154, 6/155, 6/156, 6/157, 6/158, 6/159, 6/160, 6/182, 6/183, 6/184, 6/185, 6/186, 6/187 i 6/199 o łącznej pow. 9,4027 ha, KW Nr OL1O/00119673/8.

Cena wywoławcza  netto   wynosi 2.200.000,- zł,  wadium –   275.000,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % . 

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usług turystycznych i uzupełniająco mieszkanie dla właściciela i obsługi obiektu realizowane jako wbudowane lub w osobnym budynku, budynki basenu, odnowy biologicznej itp.., zabudowę gospodarczą i garażową, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji. Położona jest ok. 300 m od jeziora Wulpińskiego, w sąsiedztwie lasu, dojazd od strony Unieszewa drogą asfaltową, ok. 9 km od drogi krajowej nr 16 relacji Olsztyn -Ostróda i ok. 6 km od drogi krajowej nr 51 relacji Olsztyn – Olsztynek, uzbrojenie – sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu parteru : dla budynków usługowych – trzy kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dla budynków mieszkalnych – dwie kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dachy dwuspadowe lub wielospadowe               o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30-45 stopni, kryte dachówką w odcieniach czerwieni lub brązu. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30. 

Przetarg odbędzie się 7 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 30.11.2021 r.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej –  w oryginałach.

Na nieruchomości nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 89 524-19-18 lub 089 524-19-14. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                             Wójt Gminy Gietrzwałd

Wykazu nieruchomości przeznaczonych na dzierżawę lub najem

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj