Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć:

 • mieszkańcy bezpośrednio (minimum dwie osoby) lub
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2020r.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie  ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd.
Kontakt w sprawie - Referat Rozwoju Społecznego i Promocji - tel. 89 524 19 13, e-mail projekty@gietrzwald.pl

Pliki do pobrania : 

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj