Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„ Granty PPGR”

Aktualizacja 06.06.2023 r.

PRZYPOMINAMY PONOWNIE 
Informacja dla rodzin, które otrzymały sprzęt komputerowy i tablety w ramach projektu:
„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w Gminie Gietrzwałd

Zgodnie z zawartą przez Państwa umową darowizny oraz Procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Gietrzwałd przypominamy Państwu o konieczności złożenia do 30 czerwca 2023 r. do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie oświadczenia potwierdzającego fakt posiadania przekazanego przez Gminę Gietrzwałd sprzętu komputerowego. 
Oświadczenie można przekazać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie.

W załączeniu: 
- Procedura monitoringu
- Załącznik nr 1 do Procedury – Oświadczenie do złożenia
 

 

Aktualizacja 5.04.2023 r.

Informacja dla rodzin, które otrzymały sprzęt komputerowy i tablety w ramach projektu:
„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 
w Gminie Gietrzwałd
Informuję, iż 04 kwietnia 2023 roku został rozliczony i zatwierdzony wniosek  rozliczający grant 
 „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przez Gminę  Gietrzwałd. Tym samym z datą 04 kwietnia 2023 r. uznaje się, że projekt został zakończony.
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie grantu zawartej przez Gminę Gietrzwałd z Centrum Projektów Polska Cyfrowa §1 ust. 23. „Zakończenie Projektu” - należy przez to rozumieć datę zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia Projektu grantowego.
Przypominamy, iż w zawartej z Państwem umowie darowizny jest zapis w § 3 ust. 3 Obdarowany nie ma prawa zbyć, ani przekazać osobom trzecim przedmiotów rzeczowych opisanych w § 1 umowy przez okres min 2 lat od daty zakończenia projektu.
Tym samym, zobowiązani są Państwo do nie zbywania otrzymanego sprzętu komputerowego do 04 kwietnia 2025 r.

Aktualizacja 04.04.2023 r.

Informacja dla rodzin, które otrzymały sprzęt komputerowy i tablety w ramach projektu:
„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 
w Gminie Gietrzwałd

Zgodnie z zawartą przez Państwa umową darowizny oraz Procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Gietrzwałd przypominam Państwu o konieczności złożenia do 30 czerwca 2023 r. do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie oświadczenia potwierdzającego fakt posiadania przekazanego przez Gminę Gietrzwałd sprzętu komputerowego. 
Oświadczenie można przekazać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.

W załączeniu: 
- Procedura monitoringu
- Załącznik nr 1 do Procedury – Oświadczenie 
 

 

Aktualizacja 30.09.2022 r.

Granty PPGR - nabór uzupełniający

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, którego celem jest wsparcie rodzin byłych pracowników PPGR z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Nabór uzupełniający jest możliwy ze względu na oszczędności powstałe w wyniku postępowania przetargowego. Z uwagi na ograniczone środki finansowe możliwe jest otrzymanie laptopa bądź tableta.

Osobami uprawnionymi do otrzymania wsparcia są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy są członkami rodzin (krewnymi w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) osób, które pracowały w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwały miejscowość popegeerowską.

Do projektu mogą przystąpić tylko uczniowie, którzy w latach 2020-2022 nie otrzymali na własność, ani w drodze użyczenia sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowej, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Osoby, które otrzymały wsparcie w zakupie sprzętu komputerowego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie kwalifikują się do projektu grantowego. Tym samym do projektu nie mogą ponownie przystąpić uczniowie, którzy otrzymali komputer w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego, którymi dysponuje gmina, wprowadza się następujące kryteria premiujące obowiązujące w przypadku, gdy liczba zgłoszeń przewyższy liczbę dostępnego sprzętu w ramach grantu:

  1. Orzeczenie o niepełnosprawności ucznia – 6 punktów,
  2. Uczeń pochodzący z gospodarstwa domowego, które dotychczas nie otrzymało żadnego komputera/laptopa/tabletu w ramach projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz z innych środków publicznych – 3 punkty,
  3. Uczeń, który złożył wniosek o przyznanie sprzętu komputerowego w ramach pierwszego naboru w 2021 r., ale wniosek został odrzucony z powodu braku dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestnictwa w projektu – 2 punkty.

Konieczne jest ponowne złożenie wniosku – Załącznik nr 1 lub 2 tj. oświadczenie nr 7 lub 8

z aktualnym zaświadczeniem ze szkoły tylko z brakującymi załącznikami w 1 naborze wniosków.

Punkty w ramach kryterium 1 – 3 sumują się.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie kompletnego WNIOSKU  TJ. OŚWIADCZENIA NR 7 LUB 8 do regulaminu konkursu wraz z następującymi załącznikami:

  • Deklaracja wyboru sprzętu,
  • Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR krewnych w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni. Honorowane są następujące dokumenty (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie wydane przez KOWR, zaświadczenie wydane przez ZUS, lub też inny dokument wydany przez instytucje organu państwowego, legitymacje ubezpieczeniowe, książeczkowe dowody osobiste, zaświadczenie Agencji Nieruchomości Rolnych, zaświadczenie Agencji Własności Rolnej, umowa otrzymania pracowniczego mieszkania itp.);
  • Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania członka rodziny będącego byłym pracownikiem PPGR, na terenie gminy, w której istniał niegdyś PGR (np. zaświadczenie o zameldowaniu, wpis w legitymacji ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania byłego pracownika PGR);
  • Dokumenty potwierdzające fakt pokrewieństwa od dziecka do członka rodziny będącego byłym pracownikiem PGR (np. akty urodzenia, akty małżeństwa, legitymacje zdrowia);
  • Zaświadczenie potwierdzające:

- uczęszczanie do szkoły (imię, nazwisko, klasa, adres zamieszkania zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy,

- dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2021 – 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu sprzętu.

W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym, iż dziecko nie otrzymało sprzętu komputerowego.

  • Dokumenty/ Oświadczenia  potwierdzające spełnienie kryterium pierwszeństwa. Spełnienie kryterium nr 3 potwierdza Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.

Zastrzega się, iż:

- kwalifikowane do projektu będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami,

- złożenie kompletnego wniosku w terminie nie gwarantuje otrzymania sprzętu komputerowego. Decydują kryteria premiujące. W przypadku takiej samej liczby punktów  rozstrzyga kolejność zgłoszeń.

Druki dokumentów dostępne są na stronie www.gietrzwald.pl i w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie pok. nr 16.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD 3 DO 21 PAŹDZIERNIKA2022 R.
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY W GIETRZWAŁDZIE.

OSOBA DO KONTAKTU:

Magdalena Augustyniak-Zglejc

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie pok. nr 16

Tel. 895241913

Email: zglejc.magda@gietrzwald.pl

Załącznik nr 1        Załącznik nr 1 edytowalny

Załącznik nr 2        Załącznik nr 2 edytowalny

Załącznik nr 3       

Załącznik nr 4         Załącznik nr 4 edytowalny

 

Aktualizacja 05.08.2022

Obowiązki obdarowanego

Zarządzenie 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Gmina Gietrzwałd zawarła umowę na dostawę sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„ Granty PPGR””.

Zgodnie z zawartą umową dostawca ma 90 dni na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie.

Przewidujemy przekazanie Państwu sprzętu komputerowego z nadejściem nowego roku szkolnego 2022/2023 tj. wrzesień i październik 2022 r.

Będziemy Państwa informować indywidualnie o terminie i miejscu odbioru komputerów i tabletów.

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj