Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Zgodnie z art. 11. ust. 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (T.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 638) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

Link do Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (T.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 638): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971110724

Rada Gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Na rok 2021 obowiązuje Uchwała Nr XXXIV/243/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gietrzwałd w 2021 roku.

https://gietrzwald.bip.net.pl/?a=3757

W przypadku znalezienia bezdomnego psa, co do którego mamy wątpliwość, czy nie posiada właściciela należy w pierwszej kolejności zrobić rozeznanie wśród okolicznych mieszkańców lub przeprowadzić rozmowę z sołtysem danej wsi.

Jeśli będzie to zwierzę nieznane nikomu należy fakt przebywania tego zwierzęcia zgłosić do Urzędu Gminy w godzinach urzędowania pod numerem telefonu 89 524-19-00. Po godzinach pracy Urzędu zgłoszenia przyjmuje dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu 89 522-81-12 lub 112.

Koty wolno żyjące, bytujące w otoczeniu człowieka, głównie w pobliżu budynków mieszkalnych i gospodarskich, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać, ani wywozić, lecz stwarzać im warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Koty żyjące na swobodzie nie powinny być umieszczane w schroniskach. W okresie gdy nie mają możliwości zdobycie niezbędnej ilości pożywienia, powinny być dokarmiane.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie Urząd realizuje poprzez:

przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu skupisk kotów wolno żyjących;

ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zostali zarejestrowani w Urzędzie. Dokarmianie będzie się odbywało w okresie zimowym od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego następnego roku. Wydawanie karmy opiekunom odbywać się będzie jednorazowo w Urzędzie indywidualnie po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego nieodpłatnego przekazania karmy dla wolno żyjących kotów, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Programu.

ilość karmy, która może być wydana jednemu Opiekunowi wynosi maksimum 1 kg w przeliczeniu na jednego wolno żyjącego kota miesięcznie, jednak nie więcej niż 15 kg miesięcznie.

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj