Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Ciepłe mieszkanie

Aktualizacja 08.02.2024r.

załączniki:

PCCC

Załącznik 1

Załącznik 1a

Załącznik do zarządzenia 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego  na terenie gminy Gietrzwałd.

Od dnia 03 kwietnia 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego „CIEPŁE MIESZKANIE”.  Zakończenie naboru wniosków nastąpi do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania alokacji dostępnej w naborze.
W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Gietrzwałd. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.12.2025 r.


DLA KOGO DOFINANSOWANIE?
Beneficjenci końcowi to osoby fizyczne będące właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie gminy Gietrzwałd.
Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.
 Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000,00 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego   do   lokalu   mieszkalnego,   znajdującego   się   w   budynku   mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
a)    stanowiącym   podstawę   obliczenia   podatku,   wykazanym   w   ostatnio   złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
b)    ustalonym:
- zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz 
- na  podstawie  dokumentów  potwierdzających  wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
c)    z tytułu prowadzenia gospodarstwa  rolnego,  przyjmując,  że  z  1  ha przeliczeniowego uzyskuje 
się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie; 
d)    niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy 
o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000,00 zł. 
Intensywność  dofinansowania:  do  30%  faktycznie  poniesionych  kosztów  kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
 Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:
Beneficjentem  końcowym  uprawnionym  do  podwyższonego  poziomu   dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
a)    posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b)    przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

•    1673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
•    2 342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
 Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:
Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
1)    posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
2)    przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
•    900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
•    1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub  ma  ustalone   prawo   do   otrzymywania   zasiłku   stałego,   zasiłku   okresowego, zasiłku rodzinnego  lub  specjalnego   zasiłku   opiekuńczego,   potwierdzone   w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.
Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.


NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE?
Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. 

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.
Program wspiera zastosowanie:
•    kotła gazowego kondensacyjnego,
•    kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
•    ogrzewania elektrycznego,
•    pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
•    podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:
•    instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
•    instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
•    wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
•    wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
•    dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:
Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.
ALOKACJA DOSTĘPNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GIETRZWAŁD W RAMACH UMOWY NR  00009/23/14052-OA-CM/D z dnia 23.02.2023:
Ogółem 775 000,00 zł, w tym:
•    10 dotacji do kwoty 15 000,00 zł
•    10 dotacji do kwoty 25 000,00 zł
•    10 dotacji do kwoty 37 500,00 zł

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Szczegółowe informacje i zasady dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu CIEPŁE MIESZKANIE ogłoszonym przez Gminę Gietrzwałd. 

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Olsztynie wfosigw.olsztyn.pl/cieple-mieszkanie). 


GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?
w formie papierowej: Urząd Gminy Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11 – 036 Gietrzwałd  
w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Gietrzwałd znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ADRES SKRYTKI ePUAP:  /l0i1g6cm9d/skrytka
Dodatkowe informacje o naborze wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie pokój nr 16, pod nr telefonu 895241913, email. Zglejc.magda@gietrzwald.pl 

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU:
Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy
Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy)
Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy)
Adres zamieszkania/przedsięwzięcia
Numer rachunku bankowego
Numer księgi wieczystej, numer działki
Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu
Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego
Informacje o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok podatkowy Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.)
Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła
W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi
Informacje o dochodach zgodnie z warunkami określonymi w programie. 

Program

https://gietrzwald.bip.net.pl/?a=8363

Program Ciepłe Mieszkanie

Załącznik nr 1 do programu

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj