Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Deklaracja dostępności serwisu gietrzwald.pl

Gmina Gietrzwałd zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Gietrzwałd.

Data publikacji strony internetowej: 2021. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Część dokumentów zamieszczono jako skan wersji papierowych,
 • Na stronie internetowej nie została przewidziana alternatywa dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcja dla materiałów wideo,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.
Wyłączenia:
 • niektóre opublikowane na stronie inetrentowej materiały zostały wytworzone przez podmiot zewnętrzny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-15.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Towstyga, monika.towstyga@gietrzwald.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 895241908. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, Ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

 1. W budynku znajdują się 3 wejścia. Główne wejście do budynku bez barier architektonicznych, przy wejściu głównym znajduje się system wezwania asysty (w przypadku ewentualnej potrzeby pomocy przy wejściu do budynku osobom z niepełnosprawnościami). Urząd posiada schodołaz.
 2. Brak windy. Schody i korytarze częściowo spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Jest schodołaz oraz pętle indukcyjne. Brak pochylni, platform, informacji głosowych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym. Na drzwiach wejściowych do Urzędu znajdują się tabliczki informujące o możliwości wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest dostępny tlumacz online. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w naszym urzędzie, z wyłączeniem nagłych sytuacji.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj