Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Dzikie zwierzęta (Wilki)

Z uwagi na odnotowaną w ostatnim czasie zwiększoną liczbę niebezpiecznych zdarzeń

z udziałem wilków Urząd Gminy w Gietrzwałdzie przypomina, że jest to zwierzę objęte ścisłą ochroną gatunkową. Gatunek ten zwiększa swoją liczebność i zasięg, przez co coraz częściej dochodzi do bezpośredniej styczności wilków z ludźmi, również na terenach, na których zwierzęta te od dawna nie były widywane.

 

Lęk przed człowiekiem jest cechą charakterystyczną wilka  Zwierzę może jednak ten lęk zatracić w wyniku zaburzeń spowodowanych np. chorobą (taką jak świerzbowiec, wścieklizna i in.) lub na skutek nieodpowiedzialnego zachowania ludzi próbujących wilki dokarmiać lub wręcz oswajać. 

 

Przypominamy:

  1. W celu unikania konfrontacji wilków z psami właściciele psów powinni zapewnić im odpowiednią opiekę i warunki, w których są trzymane. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązującego zakazu puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, a także zakaz puszczania psów luzem w lesie.
  2. Mieszkańcy powinni podejmować działania w celu zabezpieczenia pojemników na odpady przed dostępem zwierząt w obszarach, w których bytują wilki. Odpady spożywcze mogą się stać łatwym pokarmem dla dzikich zwierząt i zachęcać je do odwiedzania siedzib ludzkich.
  3. Pożądane jest monitorowanie czy na ich terenie nie funkcjonują nęciska dla zwierząt drapieżnych (np. związane z ich fotografowaniem).

 

 

W związku ze skomplikowaną procedurą zmierzającą do zmniejszenia zagrożenia (uzyskiwanie od RDOŚ i GDOŚ odstępstw od zakazów umyślnego płoszenia, niepokojenia czy zabijania zwierząt chronionych) wszelkie incydenty należy w  miarę możliwości dokumentować i przekazywać do Urzędu Gminy. Dotyczy to wskazania daty, pory dnia, miejsca, ilości zwierząt, odległości od zabudowań, zachowania, ewentualnych zdjęć lub nagrań. Należy również zgłaszać wszelkie szkody w zwierzętach gospodarskich i domowych. Materiał ten będzie służył ocenie skali problemu w naszej gminie i ewentualnemu rozważenia konieczności podjęcia dalszych działań w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców.

Powyższe informacji należy przekazywać do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. osoba do kontaktu: Monika Truszczyńska mail truszczynska.monika@gietrzwald.pl  tel. 89 524-19-12.

 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracował „Procedurę postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek – wilk”, które mogą mieć miejsce w gminie. Prezentuje ona konkretne działania, jakie należy podjąć w przypadkach nietypowych zachowań tych zwierząt.

Poniżej zamieszczamy linki do materiałów stanowiących źródło wiedzy na temat biologii wilka oraz przydatnych w ocenie sytuacji stwarzających zagrożenia.

  1. Po sąsiedzku z wilkami
  2. Poradnik ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj