Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

GRANTY PPGR – AKTUALIZACJA WNIOSKÓW

!! UWAGA UCZESTNICY KONKURSU !!

 

W związku ze zmianą wytycznych „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Gietrzwałd, prosimy o uzupełnienie składanego wcześniej oświadczenia o przekazanie organizatorowi wymienionych poniżej niezbędnych dodatkowych informacji (zgodnie z §4 ust. 14 regulaminu konkursu).

 

W nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. prosimy o uzupełnienie złożonych wniosków o następujące dokumenty:

  1. Potwierdzenie zatrudnienia w PGR, np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS, inne dokumenty – poświadczone za zgodność z oryginałem.
  2. Stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu – akt skrócony urodzenia dziecka, akt małżeństwa rodzica/opiekuna prawnego dziecka, akt małżeństwa dziadków/pradziadków.
  3. Zaświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania przodka w momencie wykonywania pracy w PGR – w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

W przypadku uczniów przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Gietrzwałd– należy złożyć:

  1. ​​​Zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię, nazwisko, klasa, adres zamieszkania.
  2. Zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów i stanowią warunek konieczny uzyskania wsparcia finansowego w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Gietrzwałd do instytucji weryfikującej.

Wymagane dokumenty należy składać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie pok. nr.16

NIEDOSTARCZENIE WW. DOKUMENTÓW, BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA DLA UCZNIA.

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj