Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

W związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie (dalej: Organ, PINB) przypomina, iż na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy –Prawo budowlane. W szczególności dotyczy to sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Co więcej, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest również obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

            Biorąc także pod uwagę możliwość wystąpienia opadów śniegu oraz dobowych wahań temperatury, powodujących oblodzenia pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach budynków oraz zwiększenie jej ciężaru, Organ zwraca uwagę na konieczność kontrolowania pokrywy śnieżnej w taki sposób, aby obiekt utrzymany był w należytym stanie technicznym oraz aby nie wystąpiło pogorszenie właściwości użytkowej i technicznej obiektu.

            Brak  szczelności  i  sprawności  urządzeń  spalających  paliwa,  instalacji kominowych  i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych  są  najczęstszymi  przyczynami  zatrucia  tlenkiem  węgla (czadem)  oraz  wybuchów  gazu  i pożarów. Niebezpieczeństwo  zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka.

            Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w  odniesieniu  do  przewodów  dymowych  oraz  grawitacyjnych przewodów  spalinowych  i  wentylacyjnych – osoby  mające  kwalifikacje  mistrza w  rzemiośle  kominiarskim  lub  osoby  posiadające  uprawnienia  budowlane w odpowiedniej specjalności.

            W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno  stojących  oraz  kominów  lub  przewodów  kominowych,  w  których  ciąg kominowy  jest  wymuszony  pracą  urządzeń  mechanicznych – tylko    osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

            Natomiast  kontrolę  instalacji  gazowych  mogą  przeprowadzać  osoby  posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również osoby posiadające kwalifikacje  wymagane  przy  wykonywaniu  dozoru  nad  eksploatacją  urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

            W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu  budowlanego,  na  których  spoczywają  obowiązki  w  zakresie  napraw, określone  w przepisach  odrębnych  bądź  umowach,  są  obowiązani  w  czasie  lub bezpośrednio  po  przeprowadzonej  kontroli  usunąć  stwierdzone  uszkodzenia  oraz uzupełnić  braki,  które  mogłyby  spowodować  zagrożenie  życia  lub  zdrowia  ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem(art.  70  ust.  1 ustawy –Prawo budowlane).

            Przypominam również, że właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń  z przewodów  dymowych  i  spalinowych.

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj