Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Listy Intencyjne na 2024 rok

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok” Wójt Gminy Gietrzwałd zaprasza do składania propozycji zadań publicznych.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych otrzymaniem finansowego wsparcia w 2024 roku, mogą składać listy intencyjne
i przedstawiać swoje propozycje i potrzeby do budżetu gminy.

Termin nadsyłania listów intencyjnych upływa 22 września 2023 roku.

Propozycje zadań powinny dotyczyć działań służących mieszkańcom gminy Gietrzwałd, mieścić się w zakresie zadań własnych gminy i posiadać realny do wykonania budżet.

 

Każdego roku organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać swoje propozycje zadań priorytetowych do rocznego programu współpracy. Zadania, które znajdą się w programie będą później w drodze konkursu ofert zlecane do realizacji występującym o dofinansowanie podmiotom. Na podstawie listów intencyjnych można określić obszary zainteresowań i możliwości, jakimi dysponują organizacje. Dzięki temu program współpracy może lepiej odpowiadać na ich potrzeby.

 

Kto może zgłosić zadanie?

Zgłoszenia może dokonać organizacja pozarządowa, osoba prawna lub inny podmiot organizacyjny prowadzący działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Czy trzeba zgłosić zadanie, by później występować o dotację?

Zgłoszenie zadania nie jest obowiązkowe i nie jest też jednoznaczne z wnioskowaniem
o udzielenie dotacji. Ale warto składać listy intencyjne, bo zwiększa to wpływ organizacji na kształt przyszłych zadań zawartych w budżecie. Szczególnie, gdy organizacja rozpoczyna współpracę z samorządem i chce realizować zadanie, którego do tej pory nikt nie realizował. Warto złożyć list intencyjny i poinformować w ten sposób samorząd o swoich planach
i potrzebach.

 

Jak napisać list intencyjny?

Zgłoszone zadania powinny mieścić się w zakresie zadań własnych Gminy Gietrzwałd
i zadań publicznych, określonych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (tj. w zakresie prowadzonej przez organizacje działalności pożytku publicznego). Oczywiście muszą to być też zadania wynikające z zapisów w statucie organizacji. Warto też zgłaszać zadania, które są zgodne ze strategią gminy. List intencyjny ma formę podania kierowanego do Wójta Gminy Gietrzwałd i powinien zawierać:

 

  1. Informacje o organizacji: nazwa organizacji, adres, telefon i/lub fax, główne cele statutowe, zrealizowane w przeciągu ostatniego roku zadania, jakim budżetem organizacja dysponowała w minionym roku, posiadany i użytkowany przez organizację majątek trwały - warunki lokalowe i zaplecze techniczne
  2. Informacje o zadaniu: nazwa zadania, krótki opis (problem, cel, działania, efekty, rezultaty), przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia zadania, całkowita wartość zadania, o jaką kwotę będzie występowała organizacja na realizację zadania.

 

Listy można składać do 22 września 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2 lub przez skrzynkę ePUAP. List powinien być podpisany przez osoby reprezentujące organizację zgodnie z jej statutem.

 

Kolejne kroki zaplanowanych konsultacji będą się przedstawiały następująco:

  1. Przeprowadzimy badanie ankietowe.
  2. Po zebraniu listów intencyjnych zorganizujemy spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Gietrzwałd, by porozmawiać o kształcie zadań publicznych przewidzianych do wsparcia w 2024 roku i innych zapisach rocznego programu współpracy. O terminie spotkania poinformujemy co najmniej 14 dni wcześniej za pośrednictwem BIP, gminnej strony gietrzwald.pl i mediów społecznościowych. Informacje wyślemy także bezpośrednio na adres e-mail do organizacji, które wpisały się do naszej bazy kontaktowej.
  3. Wypracowany projekt rocznego programu współpracy gminy Gietrzwałd
    z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok zostanie zamieszczony
    w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie gminy gietrzwald.pl wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag i propozycji.

Konsultacje potrwają do 15 października 2023 roku.

Informację przygotowała
Agnieszka Zabłocka
Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj