Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Nabór na stanowisko Dyrektora ZSP w Gietrzwałdzie

WÓJT GMINY GIETRZWAŁD ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie ul. Szkolna 8, 11-036 Gietrzwałd

 

Organ prowadzący: Gmina Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

Szkoła, której dotyczy konkurs: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie ul. Szkolna 8,
11-036 Gietrzwałd, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Samulowskiego
w Gietrzwałdzie, ul. Szkolna 8, 11-036 Gietrzwałd i Przedszkole w Gietrzwałdzie, ul. Szkolna 8,
11-036 Gietrzwałd

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1449).

 

2. 1. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę
  i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 2.  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania
  albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 4. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 672),

- dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska,

- dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora urodzonego przed dniem
1 sierpnia 1972 r.;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

14) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.);

16) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

17) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku oraz załączonych do niego dokumentach do celów związanych
z konkursem na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gietrzwałdzie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/.

 

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursu
na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

4. 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata
i dopiskiem
„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie” w sekretariacie Urzędu Gminyw Gietrzwałdzie,
ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
, I piętro pok. 12 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd. Decyduje data wpływu oferty
do sekretariatu Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie.

2.Oferty należy złożyć do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godz. 1500.

3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gietrzwałd.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ogłoszenie

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj