Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Nowa inwestycja w Gietrzwałdzie

W nawiązaniu do pojawiających się wątpliwości dotyczących planowanej w rejonie Gietrzwałdu inwestycji oraz nieprawdziwych, rozpowszechnianych informacji wyjaśniam, że przedsięwzięcie dotyczy budowy Centrum Dystrybucyjnego LIDL Gietrzwałd. Poniżej przedstawiam stan faktyczny.

  1. Powierzchnia pod planowaną inwestycję wynosi około 413 743 m2, przy czym planowana powierzchnia zabudowy wynosi około 69 991 m2, powierzchnia utwardzeń ok. 85 430 m2, a powierzchnia biologicznie czynna około 258 356 m2. Lokalizacja znajduje się na załączniku graficznym. Obiekt zlokalizowany będzie w odległości około 1 km od centrum wsi Gietrzwałd.
  1. Dojazd do inwestycji w okresie budowy i eksploatacji odbywać się będzie wyłącznie poprzez zjazd z DK16 w drogę powiatową 1370N (załącznik graficzny). Na koszt inwestora  zostanie przebudowana i poszerzona droga powiatowa oraz zostanie wybudowana ścieżka rowerowo-piesza na odcinku około kilometra.
  1. Inwestor nie planuje i nie planował budowy spalarni ani składowiska odpadów w ramach tej inwestycji.
  1. Do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie wpłynęły pisma/petycje zarówno popierające inwestycje, jak i wyrażające sprzeciw.
  1. Inwestycja zlokalizowana jest poza zwartą zabudową wsi. Okolica nie stanowi miejsca przemieszczania się pieszych, w tym dzieci uczęszczających do szkoły w Gietrzwałdzie.
  1. W toczącym się postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia organ prowadzący oraz organy opiniujące dokonały analizy wpływu inwestycji na środowisko naturalne, we wszystkich jego aspektach. Ustalono, że przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący wpływać na środowisko. Mieści się w granicach wyznaczonych przepisami prawa.
  1. Na terenie inwestycji nie występują strefy ochrony ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych oraz obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren stanowią obecnie grunty użytkowane rolniczo. Lokalizacja i rodzaj inwestycji są zgodne ze Studium i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
  2. Procedura uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania dla tego terenu przebiegała zgodnie z przepisami prawa z udziałem społeczeństwa.
  1. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 2465, ze zm.). Organ prowadzący i organy opiniujące przeanalizowały wnikliwie zgodność planowanej inwestycji z zapisami wymienionego aktu prawnego. Ustalono, że inwestycja spełnia wszelkie wymogi wynikające z ww. Uchwały.
  1. Zwolnienia z podatku dla nowych inwestorów są obecnie standardem. Takie uchwały posiada wiele gmin w Polsce, w tym z Powiatu Olsztyńskiego.

 

Jestem zaniepokojony ilością i skalą nieprawdziwych informacji, celowo udostępnianych oraz powielanych w mediach. Moim zadaniem jest w sposób rzetelny informować Państwa o poczynaniach gminy. Liczę, że przedstawione powyżej informacje będą wystarczające, by Państwa uspokoić. Ja i mój zespół stoimy na straży harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy.

Jan Kasprowicz

Wójt Gminy Gietrzwałd

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj