Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - Sołtys

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznaje świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.

 

Świadczenie pieniężne wypłacane jest na wniosek osoby uprawnionej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 
Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r. 
Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:
1.     Zaświadczenie wydane przez wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
Aby uzyskać ww. zaświadczenie osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego składają wniosek do Wójta Gminy Gietrzwałd o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem w jakim okresie była pełniona funkcja sołtysa w Gminie Gietrzwałd.
(formularz wniosku można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2 (w pokoju nr 18, piętro I) bądź pobrać z naszej strony).
2.     Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Jeżeli wójt nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia, składanego w KRUS.
W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje (nie mniej niż 8 lat), zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.
Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana przez KRUS w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.
Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które: 
1.    pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
2.    uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
3.    nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
OPŁATA SKARBOWA
Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł, a obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku. Numer konta bankowego: Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Gietrzwałdzie: 43 8857 1067 3001 0000 0143 0001

Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej mogą być:
a) wydruk z konta potwierdzający dokonanie opłaty bankowej,
b) dowód zapłaty.
Podstawa prawna: 
•    ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

wniosek

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/krus/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa

https://www.gov.pl/web/krus/formularze-i-wnioski---swiadczenia

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj