Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Komunikaty

Raport z konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd Z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

W dniach 04.09.2023 r. do 31.10.2023 r na podstawie uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 22 kwietnia 2015 roku i Zarządzenia nr 103/2023 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 13 października 2023 r. ze zm. na terenie Gminy Gietrzwałd zostały przeprowadzone konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok (PRW 2024).

Konsultacje miały miejsce na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających na terenie Gminy Gietrzwałd na temat konsultowanego projektu uchwały.

W konsultacjach mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Gietrzwałd wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej organizacjami.

Konsultacje odbyły się poprzez:

- zbieranie opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną – zaproszenie do składania listów intencyjnych zawierających propozycję priorytetowych zadań publicznych na 2024 rok oraz zamieszczenie projekty uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy (gietrzwald.pl) wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały;

- badanie ankietowe;

W wyniku konsultacji nie wniesiono uwag do projektu programu, ale zostały złożone cztery listy intencyjne, które zostały wzięte pod uwagę przy konstruowaniu zadań priorytetowych oraz przy opracowywaniu projektu budżetu gminy Gietrzwałd na 2024 rok w zakresie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

 

Wobec powyższego projekt uchwały został przedłożony pod obrady Rady Gminy Gietrzwałd.

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj