Przejdź do treści strony

Wyszukiwarka

Search form
Treść strony

Komunikaty

Ogłoszenie konkursu ofert nr I/2023

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza otwarty konkurs ofert nr I/2023 na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych Gminy Gietrzwałd w zakresie edukacji, kultury i sportu.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Termin składania ofert według załączonego wzoru upływa 14 marca 2023 r. do godz. 15.00

 

Wzór oferty, umowy i sprawozdania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorówumów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań zwykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 ze zm.).

 

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oświadczenia

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

Banner Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Drukuj